JA Uber - шаблон joomla Новости

1. Over SLA/AV

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die TMG Devuta sluit. TMG Devuta streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden, zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. Als er voorwaarden onduidelijk zijn, dan hoort TMG Devuta dat graag. Individuele afspraken die in het contract staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend als ze strijdig zijn met de SLA/AV.

Toepasselijk recht en geschillen

Het recht in het land van de TMG vestiging waarmee de overeenkomst is gesloten, is van toepassing. Het Weens Koopverdrag, dat eigen regels kent voor internationale koopovereenkomsten, is uitgesloten. Mochten er geschillen ontstaan tussen klant en TMG, dan zullen die exclusief worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van het land van de TMG vestiging waarmee de overeenkomst is gesloten. In verband met mogelijke interpretatieverschillen is de Nederlandse tekst van de SLA/AV leidend. Wanneer één of meer bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

Wijzigingen

TMG heeft het recht om de SLA/AV te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de TMG website portal. Grote wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt in een speciale nieuwsbrief die aan de contactpersonen van het abonnement via de mail zal worden toegezonden. Indien er een eenzijdige wijziging in de SLA en Algemene Voorwaarden plaatsvindt waar de klant het niet mee eens is, dan kan de klant beroep aantekenen bij TMG Devuta en in het uiterste geval heeft de klant de mogelijkheid om tot 2 maanden na de wijziging de overeenkomst te beëindigen, waarbij de oude voorwaarden gelden.

 

2. Licentie

TMG Devuta werkt met een licentie waarin de afgenomen productonderdelen van TMG Devuta met bijbehorende aantallen (o.a. gebruikers, medewerkers en aangiftes) en begin- en einddatum versleuteld zijn. Wijzigingen in het abonnement worden automatisch doorgevoerd in de licentie. De licentie looptijd wordt in overeenstemming met de klant bepaald en kan dus verschillen per organisatie of individu.

Duur van de licentie

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één maand, tenzij anders is overeengekomen. Zodra aan alle financiële verplichtingen is voldaan, wordt de licentie automatisch maandelijks, jaarlijks of anders overeengekomen verlengd.

Prijsbepaling

TMG Devuta / (Devuta.com) werkt voor de prijsbepaling onder andere met staffels op basis van afnamehoeveelheden en prijzen per sector/branche. Bij het verhogen of verlagen van de licentieaantallen kan de prijsstaffel muteren. Een specificatie van de aangeboden producten, prijzen kan worden opgevraagd bij Devuta.

Gebruik

De omvang van de licentie wordt afgestemd op het aantal medewerkers van de organisatie. Medewerkers kunnen vervolgens gebruikers-, beheerders- of een andere rol hebben in de licentie. De licentie mag alleen worden gebruikt:

 

- tijdens de looptijd van het contract;

- voor de eigen onderneming(en) van de klant;

- voor de maximale aantallen zoals vermeld in de order.

 

Facturatie

 

TMG Devuta factureert:

- licenties: maandelijks achteraf;

- consultancy: wekelijks, achteraf of via afgesproken termijnen;

- opleidingen en trainingen: na afloop van de opleiding

- implementatie

- maatwerk op aanvraag

Op de abonnementsfactuur en in het inlog portal staan de actuele aantallen per product vermeld. Wijzigingen in de licentie kunnen via het klant inlog portal worden aangevraagd, rekening houdend met de standaard wijzigingstermijn. TMG Devuta voert ten aanzien van haar prijzen een markt- en prijsindexconform beleid. TMG Devuta indexeert haar prijzen jaarlijks, waarbij er rekening gehouden wordt met het Consumentenprijsindexcijfers over de periode van een jaar, juli tot en met juni. Jaarlijks stuurt TMG Devuta voor 1 oktober een bericht aan de klanten waarin dit percentage wordt vermeld. Alle facturen worden per e-mail in PDF- en UBL-bestand verstuurd. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 

1.De betaling geschiedt achteraf per 30 dagen per overschrijving, IDEAL, MisterCash, PayPal, SEPA-incasso of credit card. De overige kosten die gemaakt worden, voor bijvoorbeeld het versturen van facturen via Devuta, worden achteraf gefactureerd en geïncasseerd.

2.De SEPA-incasso wordt minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd.

3.Bij het omzetten van een demo/test account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het demo account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.

4.Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).

5.Als er een betalingsachterstand is van 2 licentiemaanden dan wordt uw Devuta account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

6.Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (2%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

 

vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

7.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

 

Wijzigen van het abonnement

 

De klant kan zijn abonnement uitbreiden of verlagen via de Klantportal.

 

Uitbreiden van het abonnement

 

Een uitbreiding van de licentie kan per direct of per opgegeven datum doorgevoerd worden via het klantportaal of door contact op te nemen met TMG Devuta zoals vermeld op de website van TMG Devuta en Devuta.com

 

Verlagen van het abonnement

 

Een verlaging van de aantallen in de licentie kan via de Klantportal ingestuurd worden. De licentiewijziging kan per direct (mits 3 werkdagen voor de nieuwe factuurperiode gemeld) of per opgegeven datum doorgevoerd worden.

 

Beëindiging overeenkomst

 

Het beëindigen van de overeenkomst kan via de Klantportal ingestuurd worden.

 

Beëindiging door klant

 

Het stopzetten van de licentie kan per direct (mits 3 werkdagen voor de nieuwe factuurperiode gemeld) of per opgegeven datum. Echter, de looptijd van uw licentie overeenkomst blijft zoals overeengekomen in de contract bepaling. Na de beëindiging van de overeenkomst is de toegang tot de programmatuur en bijbehorende data niet meer mogelijk. De toegang tot de programmatuur en bijbehorende data blijft dan mogelijk tot 2 maanden na afloop van het contract.

 

Beëindiging door TMG Devuta

 

-De opzegtermijn voor TMG Devuta bedraagt 2 maanden. TMG Devuta heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt (na daartoe in gebreke te zijn gesteld), surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement is aangevraagd.

 

-U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Devuta account, u kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van uw eigen Devuta omgeving of per e-mail. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.

-Op het moment dat u uw Devuta account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald Devuta account is per maand opzegbaar tenzij anders in de contractbepaling is overeengekomen.

-Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

-U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen, ook na het opzeggen van uw Devuta account.

De volledige back-up data wordt 6 maanden gearchiveerd (kan via het Support Center opgevraagd worden) en wordt daarna definitief verwijderd van de back-uplocatie. Op verzoek kan de back-up eerder worden verwijderd.

 

3. Aansprakelijkheid

TMG Devuta garandeert dat Devuta voldoet aan de specificaties die zij opgeeft. In geval van fouten zal TMG Devuta deze altijd zo snel mogelijk herstellen. TMG kan helaas niet de garantie geven dat haar software aan alle doelen zal voldoen die de klant heeft, tenzij daar een expliciete afspraak over is gemaakt. Als deze doelen kenbaar worden gemaakt, wil TMG daar natuurlijk wel over meedenken. TMG besteedt grote zorg aan een juiste werking van Devuta en een correcte uitvoering van haar dienstverlening. Ondanks deze inspanning kunnen er dingen verkeerd gaan die voor de klant tot schade leiden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidskwesties zullen via TMG Devuta te Nederland verlopen. De aansprakelijkheid van TMG is beperkt tot € 100,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en zal samengesteld nooit hoger zijn dan € 1250,- per kalenderjaar. TMG sluit haar aansprakelijkheid uit voor indirecte schade (dit is onder meer, maar niet beperkt tot: gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen). TMG Devuta kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep doen als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van haarzelf of van haar medewerkers. De aansprakelijkheid van TMG Devuta is uitgesloten als de klant of door de klant ingeschakelde derden wijzigingen in producten van Devuta hebben aangebracht. TMG Devuta en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht in de zin van de wet. Onder overmacht wordt ook verstaan: overmacht in de zin van de wet bij toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan TMG Devuta en Devuta zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen zelf.

 

Indien TMG aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

TMG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TMG is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. TMG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TMG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TMG toegerekend kunnen worden;

 

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Melden

 

De verzekeraar verlangt van TMG Devuta dat zij zo spoedig mogelijk ingelicht wordt als een derde meent een claim te hebben op TMG Devuta/ Devuta. TMG Devuta verwacht dan ook zo spoedig mogelijk ingelicht te worden indien er mogelijke schade is ontstaan die TMG moet melden bij haar verzekeraar.

 

Leveringstermijnen

 

Wanneer TMG Devuta / Devuta.com een (op)levertermijn niet haalt, zal de klant TMG Devuta / Devuta.com eerst in gebreke stellen en TMG Devuta alsnog een redelijke termijn geven om haar verplichtingen na te komen.

 

Privacy en geheimhouding

 

TMG Devuta / Devuta.com is zich bewust dat de informatie die de klant met TMG Devuta / Devuta.com deelt en opslaat binnen Devuta.com een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle TMG Devuta medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de klant omgaan.

 

Medewerkers met toegang tot klantgegevens

 

Systeembeheerders van Devuta.com hebben volledige toegang tot de klantgegevens voor:

 

- het plaatsen van een nieuwe versie, build of update;

 

- het doorvoeren van patches en hotfixes;

 

- het maken van een back-up;

 

- het verplaatsen van een omgeving. Consultants, Supportmedewerkers en andere TMG Devuta medewerkers hebben toegang tot de klantgegevens waar zij toestemming voor hebben ontvangen van de klant en voor zolang zij toestemming hebben van de klant.

 

Datacenters

 

De datacenters waar de servers van Devuta.com gehuisvest zijn, bevinden zich uitsluitend in Nederland (Rotterdam). De datacenters vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De datacenters zijn ISO 27001 gecertificeerd. Devuta heeft gekozen voor datacenters van Snel.com en deze is hiermee subbewerker van de klantdata. Persoonsgegevens worden door TMG Sotfware / Devuta.com en subbewerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische ruimte

 

4. Dienstverlening

 

TMG Devuta / Devuta.com ondersteunt de klant bij het implementeren van Devuta Standaard en Pro met consultancy. Door opleidingen te volgen kan de Devuta Software optimaal benutten. TMG Devuta / Devuta.com benoemt voor de begeleiding van het implementatietraject een interne projectleider. Deze projectleider stelt samen met de klant een projectplan op met o.a. de planning, doelstellingen, scope en verantwoordelijkheden. Elk project wordt gemonitord tot en met de oplevering binnen het voorgestelde budget op

de offerte. De projectleider zal een eventuele overschrijding direct signaleren en afstemmen. De klant zorgt ervoor dat er vanuit de kant van de klant een projectleider aangesteld wordt om samen met de Devuta projectleider te werken aan het succes van het implementatietraject. Consultancy draagt de klant over aan het Support Center, zodra het implementatieproject is afgerond.

Beschikbaarheid Netwerk

Devuta.com wordt gehost op systemen van professionele Nederlandse datacenters. Deze 'top-tier' datacenters garanderen een netwerkbeschikbaarheid van 99,9999%.

Back-up & restore

2 keer per dag wordt er een back-up gemaakt van de volledige productieomgeving:

- Dag back-up wordt na 30 dagen verwijderd.

- Nacht back-up heeft een retentie van 30 dagen en kan op verzoek teruggezet worden. Gemiddelde duur van het terugzetten van een omgeving is 4 uur tegen redelijke kosten (e.g. uurtarief).

Continuïteit

TMG Devuta / Devuta.com beschikt over calamiteitenprocedures om verlies van data door systeemuitval, fysieke vernietiging of anderszins te voorkomen en het herstel van zulke data te bevorderen. Iedere klant krijgt een datacenter toegewezen. De datacenterszijn voorzien van redundante technieken, zodat uitval van enkele servers of storage niet direct leidt tot een calamiteit. Indien het nodig zal er worden uitgeweken naar het andere datacenter.

 

Continuïteit datacenter bij faillissement

Met het datacenter zijn aanvullende (contractuele) afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat klanten van Devuta.com toegang tot hun data behouden in geval van een faillissement:

 

- Het datacenter zal de dienstverlening aan Devuta.com niet staken in geval van een faillissement van het datacenter, voordat een continuïteitsplan is overeengekomen met de curator.

- Bij een faillissement van TMG Devuta / Devuta.com zal het datacenter tot een minimale periode van 2 weken na datum faillissement de dienstverlening niet staken. Voordat de dienstverlening wordt gestaakt, zal het datacenter in overleg treden met de curator voor het behoud van de dienstverlening en het zekerstellen van de financiële verplichtingen.

 

5. Support

De medewerkers van het Support Center van TMG Devuta / Devuta.com verhelpen problemen en beantwoorden vragen over de geleverde software. Via de Klantportal of telefonisch kan een incident ingestuurd worden. Elk incident krijgt een prioriteit toegewezen. Tijdens het afhandelen van een incident kan de Supportmedewerker met toestemming van de klant meekijken op afstand. Voor ondersteuning tijdens kritische

momenten buiten reguliere werktijden is het mogelijk extra ondersteuning van het Support Center te krijgen.

Algemene ondersteuning

Elke melding aan het Support Center wordt een `incident’ genoemd. Een incident kan een fout, storing, wens of gebruikersvraag zijn. De klant kan via de klantportal zelf bepalen wie namens hun organisatie gemachtigd zijn om contact op te mogen nemen met het Support Center. De Supportmedewerker controleert dit ook bij ieder incident. Wanneer een gebruiker géén contactpersoon is bij de organisatie kan er geen ondersteuning geleverd worden door de Supportmedewerker

Devuta.com en TMG staan open voor feedback. De klant kan via de Klantportalzijn mening geven en/of een klacht insturen. Gemiddeld wordt er binnen 1 dag op de klacht gereageerd. De klant zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van afhandeling, telefonisch of per email. De klant heeft zelf geen inzage in de progressie van afhandeling. Bij een acute situatie kan de klant na het registreren van het incident op de Klantportal direct telefonisch contact zoeken met het Support Center. Bij elke statuswijziging krijgt hij hiervan een update per e-mail. De klant is betrokken bij de afhandeling van het incident en kan zijn reactie en andere aanvullende informatie eraan toevoegen. De hersteltijd bij een probleem is afhankelijk van de ernst en de duur van de situatie en de mate waarin TMG Devuta / Devuta.com afhankelijk is van derden voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

 

Prioriteiten en hersteltijden

In principe worden incidenten direct opgepakt. In de meeste gevallen betreffen dit vragen die te maken hebben met kennis over het product. De meeste van deze vragen worden dan vaak ook dezelfde dag nog afgehandeld. Indien het een wens betreft dan wordt deze ingestuurd, maar hierbij kan niet altijd worden aangegeven wanneer de wens precies wordt vervuld.

Extra ondersteuning buiten werktijd

Voor ondersteuning tijdens kritische momenten buiten reguliere werktijden is het mogelijk extra ondersteuning van het Support Center te krijgen. Minimaal 5 dagen van tevoren dient dit aangevraagd te worden

 

Openingstijden

Via de Klantportal kan 24/7 de Veel gestelde Vragen bank geraadpleegd worden die voorziet in 80% van de gestelde vragen. Telefonisch is het Support Center bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 - 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 - 16:00 uur, tenzij anders vermeld op de Klantportal.

 

6. Support

Devuta.com voorziet de klant van een product dat continu wordt doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke aanpassingen. Devuta ontwikkelt en levert de software en kan in de meeste gevallen zorg dragen voor de

implementatie van deze software bij haar klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte inrichting van de applicatie Devuta.

 

Diensten en verantwoordelijkheden

TMG / Devuta.com ontwikkelt en levert de software en kan in de meeste gevallen zorg dragen voor de implementatie van deze software bij haar klanten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte inrichting van de applicatie Devuta. Daar waar de applicatie aanpassing behoeft vanwege performance of security issues zal Devuta contact opnemen met de klant om de gewenste aanpassing door te voeren. De applicatie wordt online gehost en is via een server toegankelijk. Een groot deel van de functionaliteiten is beschikbaar via een webinterface. TMG / Devuta.com zorgt voor een juiste aanlevering van geldende wetgeving in de software, bijvoorbeeld in het geval van fiscale zaken en cao’s. De klant is verantwoordelijke voor een correcte toepassing. TMG Devuta / Devuta faciliteert maar is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van koppelingen van aanvullende softwarepakketten of aanvullende diensten van derde partijen.

 

Eigendomsrechten

Het intellectuele eigendomsrecht van het product berust, en blijft berusten, bij TMG Devuta. Het eigendomsrecht van de ingevoerde data en de door de applicatie gegenereerde data berust bij de klant. TMG / Devuta.com mag en zal zich geen rechten toe-eigenen aan de klantdata.

 

Testomgeving

De klant kan zelf een testomgeving / demo maken op basis van de productieomgeving. Indien er wijzigingen in de inrichting van de applicatie gewenst zijn, kan de nieuwe inrichting eerst getest worden in de testomgeving. Testomgevingen worden niet meegenomen in de back-up procedure en kennen een lagere performance en beschikbaarheid.

 

Systeemeisen en productondersteuning

De systeemeisen en productondersteuning die noodzakelijk is voor een goede werking van de software:

-De klant zorgt ervoor dat zijn eigen infrastructuur hiermee in overeenstemming is.

-Android 6.0 of meer voor de mobiele app. Voor het werken in de cloud wordt geadviseerd om de meest recente versie van Firefox, Chrome of Internet Explorer te hanteren. Verdere informatie kan worden verkregen van het Support Center.

Overige voorwaarden

1. TMG WebFactory streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan TMG WebFactory hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 2.TMG WebFactory gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Devuta. 3.U zult Devuta niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van TMG WebFactory of Devuta.

4.U zult geen delen van Devuta of Devuta in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van TMG WebFactory. 5.U zult Devuta niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM). 6.U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Devuta. 7.TMG WebFactory streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) Devuta voldoet aan uw specifieke wensen, 2) Devuta een correcte werking heeft, 3) fouten in Devuta worden verbeterd. 8.Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een goed CRM systeem helpt je business verder

Probeer Devuta gratis uit